Όροι Και Προϋποθέσεις Χρήσης ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ορισμοί:

Οι όροι του παρόντος αφορούν κάθε τύπου ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, τα οποία η εκμισθώτρια εταιρεία (στο εξής ΠΑΡΟΧΟΣ) εκμισθώνει στο Μισθωτή (στο εξής ΠΕΛΑΤΗΣ) από το ηλεκτρονικό της κατάστημα και στο εξής θα αποκαλούνται ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.

1. Περίοδος εκμίσθωσης: Η Doctor Print εκμισθώνει τον ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, για την χρονική περίοδο που επιθυμεί ο ΠΕΛΑΤΗΣ. Μετά την λήξη της περιόδου μίσθωσης που επιλέγει ο ΠΕΛΑΤΗΣ, έχει το δικαίωμα να αφαιρεί και αναλαμβάνει τον ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη, οποτεδήποτε και οπουδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο.

2. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να: κάνει καλή χρήση του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ σύμφωνα με τις κάθε φορά παρεχόμενες οδηγίες χρήσης, και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

3. Θα φροντίζει ώστε η περιοχή εγκατάστασης και γενικά τα σημεία προσπέλασης και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος να είναι προσβάσιμα για την εγκατάσταση του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ κατά την παράδοση του και μετέπειτα. Μετά την εγκατάσταση του ο χρήστης – μισθωτής υποχρεούται να μην μετακινεί τον ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων του. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο με έγγραφη αίτησή του προς τον ΠΑΡΟΧΟ για να ενημερωθεί για την νέα του τοποθεσία η εφαρμογή διαχείρισης εκτυπώσεων (Managed Print Services ή MPS)

4. Δεν μπορεί να προβαίνει ο ίδιος ή να επιτρέπει σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο τη ρύθμιση, συντήρηση ή τροποποίηση του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ από πρόσωπα μη εξουσιοδοτημένα από τον ΠΑΡΟΧΟ, οφείλει δε να διατηρεί τις επιγραφές, τις πινακίδες και τους μετρητές αναλλοίωτους.

5. Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο η εκχώρηση των δικαιωμάτων του ΠΕΛΑΤΗ, σε τρίτους, με ή χωρίς αντάλλαγμα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΠΑΡΟΧΟΥ.

6. Θα χρησιμοποιεί αναλώσιμα του ΠΑΡΟΧΟΥ και κατάλληλο ξηρογραφικό χαρτί.

7. Θα διαθέτει έναν τουλάχιστον εκπαιδευμένο χειριστή.

8. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να ειδοποιεί τον ΠΑΡΟΧΟ για κάθε φθορά που δεν οφείλεται στη συνήθη χρήση καθώς και να επιτρέπει στον ΠΑΡΟΧΟ ή σε εξουσιοδοτημένο από τον ΠΑΡΟΧΟ υπάλληλο τον έλεγχο με κάθε μέσο των σελίδων που εκτυπώθηκαν μέχρι την ημέρα της τιμολόγησης.

9. Μετά τη λήξη της διάρκειας ή την κατά οποιονδήποτε τρόπο λύση της μίσθωσης, ο ΠΕΛΑΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει και αποδώσει τον ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ στον ΠΑΡΟΧΟ σε καλή κατάσταση, με την επιφύλαξη των φθορών συνήθους χρήσης. Σε περίπτωση που λείπουν εξαρτήματα ή ανταλλακτικά κατά την παράδοση ή ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ έχει υποστεί φθορές πέραν της συνήθους χρήσης, ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να καταβάλει στον ΠΑΡΟΧΟ το κόστος αντικατάστασης ή επισκευής κατά περίπτωση. Επιπλέον αποζημίωση του ΠΑΡΟΧΟΥ δεν αποκλείεται.

10. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιδεικνύει κάθε επιμέλεια και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων του ΠΑΡΟΧΟΥ επί του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ που εκμισθώνεται.

11. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ, υποχρεούται να ειδοποιεί αμέσως τον ΠΑΡΟΧΟ σε περίπτωση λήψης ασφαλιστικών μέτρων ή επίσπευσης αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του ΠΕΛΑΤΗ ή σε περίπτωση οποιασδήποτε διεκδίκησης του μίσθιου ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ από τρίτους και να γνωστοποιεί αμέσως στους τρίτους ότι ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ δεν του ανήκει.